NDT

Testování materiálu

Nabízíme NDT služby v následujících metodách:

  • UT – Zkoušení ultrazvukem
  • MT – Zkoušení magnetické
  • PT – Zkoušení kapilární
  • VT – Zkoušení vizuální

Ultrazvukové metody

Ultrazvuková metoda umožňuje zjistit přítomnost vnitřních vad materiálu, a to i ve velké hloubce pod povrchem. Uplatňuje se však významně i při zkoušení různých typů nekovových materiálů.

Testování je založeno na změně vlastností akustického ultrazvukového vlnění pří průchodu materiálem. K té dochází na rozhraní prostředí s odlišnými zvukovými vlastnostmi materiálu a vady. Ultrazvukové vlnění je lidským uchem neslyšitelné a dosahuje minimálně frekvence 20 kHz. Šířením ultrazvukové vlny vzniká v materiálu akustický tlak, který charakterizuje tlakové působení vlny na částice. S uraženou vzdáleností jeho hodnota klesá, dochází k útlumu vlnění. Platí, že se vzrůstající frekvencí vlnění se zlepšuje rozlišitelnost vad, roste útlum a snižuje se mrtvá zóna, která značí oblast, v níž jsou vady nedetekovatelné.

Magnetická prášková metoda

Zkoušení je postaveno na využití magnetismu, tedy jevu, při kterém jsou magnetické materiály silově ovlivňovány působením magnetického pole Patří mezi nejpoužívanější povrchové nedestruktivní metody – tj. hledání povrchových a těsně podpovrchových vad ( do hloubky max. cca 5 mm ) ve feromagnetických předmětech. Feromagnetický předmět, který se má kontrolovat, se vhodným způsobem zmagnetuje a na povrch se nanese feromagnetický prášek. V místě vady je magnetické pole deformováno, vystupuje nad povrch a vytváří tzv. rozptylový magnetický tok. Částice feromagnetického prášku jsou působením rozptylového pole přitahovány a v místě vad se seskupí. Takto vytvořené obrazce jsou obvykle charakteristické pro typ detekované necelistvosti. Citlivost metody je největší pro povrchové vady a výrazně se snižuje se zvětšováním vzdálenosti podpovrchové vady od povrchu. Charakteristické typy vad, které je možno detekovat touto metodou, jsou např. trhliny, praskliny, přeložky u výkovků, zdvojeniny na návarových hranách plechů, u odlitků zavaleniny a některé podpovrchové objemové vady.

Kapilární zkouška (penetrační)

Kapilární zkouška se používá pro zjišťování povrchových vad. Metoda je účinná u materiálů, které nejsou pórovité, nátěrem ošetřené, nasákavé a rozpustné v použité detekční kapalině. Zkoušení touto metodou je založeno na využití kapilární elevace smáčivé kapaliny, K ní dochází v úzkých otvorech působením kapilárního tlaku vyvolaného napětím povrchové vrstvy kapaliny. Smáčivá kapalina snadno zatéká do povrchových necelistvostí a její následné vzlínání je podpořeno nanesenímpomocného média (vývojky), které kapalinu absorbuje. Je možné také kontrolovat tělesa s netypickou a složitou geometrií. Výhodou je možnost aplikace na magnetické i nemagnetické materiály.

Vizuální metoda (VT)

Vizuální kontrola je základní a nejstarší nedestruktivní metoda pro zjišťování povrchových vad výrobků, svarů, součástí a pro posouzení stavu jednotlivých dílů různých zařízení. Vizuální kontrola by měla vždy předcházet jiné nedestruktivní metodě, protože může odhalit vady, které mohou bránit správnému provedení či vyhodnocení výsledků jiné nedestruktivní metody. Pro kvalitní provedení vizuální kontroly je nutno znát konstrukci kontrolovaného zařízení, technologii výroby kontrolovaného výrobku, druhy vad a jejich příčiny vzniku.